پروژه های دکتر علیزاده http://afshinalizadeh.com طراح سخت افزار و توسعه دهنده نرم افزار Fri, 09 Jun 2017 05:06:46 +0430 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 کارتخوان RFID با رابط USB http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-rfid-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-usb/ http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-rfid-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-usb/#respond Sat, 29 Apr 2017 17:45:43 +0000 http://afshinalizadeh.com/?p=4896/ http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-rfid-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7-usb/feed/ 0 کارتخوان RFID برای شهربازی ها http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-rfid-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7/ http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-rfid-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7/#comments Wed, 19 Apr 2017 05:20:13 +0000 http://afshinalizadeh.com/?p=3496 http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-rfid-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7/feed/ 6 کنترل از راه دور صنعتی با پیامک http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9/ http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9/#comments Thu, 26 Jan 2017 08:07:24 +0000 http://afshinalizadeh.com/?p=4774/ http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9/feed/ 2 پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی http://afshinalizadeh.com/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c/ http://afshinalizadeh.com/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c/#comments Sat, 07 Jan 2017 07:06:29 +0000 http://afshinalizadeh.com/?p=4448 http://afshinalizadeh.com/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c/feed/ 4 فرکانس متر ۱ گیگاهرتز http://afshinalizadeh.com/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%db%b1-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%aa%d8%b2/ http://afshinalizadeh.com/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%db%b1-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%aa%d8%b2/#comments Sun, 01 Jan 2017 09:21:21 +0000 http://afshinalizadeh.com/?p=1226 http://afshinalizadeh.com/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%b1-%db%b1-%da%af%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%aa%d8%b2/feed/ 32 کتابخانه راه انداز ریموت کنترل کد لرن http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d8%af-%d9%84%d8%b1%d9%86/ http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d8%af-%d9%84%d8%b1%d9%86/#comments Sat, 19 Nov 2016 16:35:25 +0000 http://afshinalizadeh.com/?p=3683 http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d8%af-%d9%84%d8%b1%d9%86/feed/ 10 کتابخانه راه انداز ماژول SIM900 http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-sim900/ http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-sim900/#respond Tue, 02 Feb 2016 16:04:57 +0000 http://afshinalizadeh.com/?p=3908 http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-sim900/feed/ 0 راه انداز خط کش دیجیتال Sino http://afshinalizadeh.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b7-%da%a9%d8%b4-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-sino/ http://afshinalizadeh.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b7-%da%a9%d8%b4-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-sino/#respond Wed, 06 Jan 2016 18:36:52 +0000 http://afshinalizadeh.com/?p=3876 http://afshinalizadeh.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b7-%da%a9%d8%b4-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-sino/feed/ 0 کنترل وسایل برقی با تایمر و تقویم http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85/ http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85/#respond Fri, 01 Jan 2016 16:22:25 +0000 http://afshinalizadeh.com/?p=3819 http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85/feed/ 0 کنترل از راه دور با SMS http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-sms/ http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-sms/#respond Sun, 13 Dec 2015 09:29:06 +0000 http://afshinalizadeh.com/?p=3777 http://afshinalizadeh.com/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-sms/feed/ 0